Privacy Statement

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de wettelijke eisen.

Werkingssfeer van dit privacy statement
Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website library.etf.edu. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt de ETF met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De universiteit kan via haar websites persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van informatie en uitnodigingen rond activiteiten en evenementen.
  • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die dat hebben verzocht.
  • Het verlenen van een degelijke dienstverlening aan de gebruikers van de bibliotheek.

Klikgedrag en webstatistieken
De ETF kan gebruik maken van cookies op de website. Ook wordt het verkeer op onze website(s) in kaart gebracht. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur verbeterd kan worden. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd. Indien er gebruik gemaakt wordt van embedded content gelden de privacyinstellingen van de desbetreffende aanbieder.

Sites gelinkt aan website van de ETF
De website library.etf.edu bevat links naar sites die niet door de ETF worden beheerd. De ETF is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens
De ETF maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Dit privacy statement is bijgewerkt op 6 juli 2019.

Privacy Statement

The Evangelische Theologische Faculteit (ETF) processes, manages and protects your personal information with the greatest care. We thereby comply with the legal requirements.

Scope of this privacy statement
This privacy statement applies to the personal data that is created through your visits to the library.etf.edu website. By using this website you agree with our privacy policy.

Personal data
For our services, the ETF records your data in one or more files with your permission. The university can collect personal data through its websites for the following purposes:

  • Sending information and invitations about activities and events.
  • Sending magazines, newsletters and / or correspondence to people who have requested this.
  • Providing a seemly service to the users of the library.

Click behavior and web statistics
The ETF can use cookies on the website. The traffic on our website(s) is also mapped. For this purpose, we keep general information about visitors. This includes the most visited pages, web surfing behavior and the type of web browser of the visitor. On the basis of web statistics, it is examined how the information provision and navigation structure offered, can be improved. This information is not traceable to you and your identity remains protected. If embedded content is used, the privacy settings of the relevant provider apply.

Sites linked to the ETF website
The library.etf.edu website contains links to sites that are not managed by the ETF. The ETF is not liable for the content of linked sites and how those sites treat your personal data.

Security data
The ETF uses security or safety procedures that have the purpose of providing access to your personal data by authorized persons exclusively.

This privacy statement has been updated on July 6th, 2019.

Log in to your account:
Don't have an account?

If you don't have a library account, check our membership page.